รับปรึกษาคนต่างชาติ ที่ไม่มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน หรือ ติดปัญหาเรื่องเอกสาร เราช่วยได้
การขอต่ออายุระยะสั้น กรณีพิเศษ เช่น วีซ่านักท่องเที่ยว , ผ.15 , ผ.30

พระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561
- หลักเกณฑ์ การนําคนต่างด้าวมาทํางาน
- ข้อกำหนด นายจ้าง และ คนต่างด้าว
- บทกำหนดโทษ