ประกอบด้วย :

 • แนะนำด้านกฏหมาย และข้อกำหนด
 • ด้านวีซ่า และใบอนุญาตทำงานกฎหมาย ธุรกิจทั่วไป , กฎหมายพิเศษ และ BOI
 • วีซ่าแต่งงาน เกษียรอายุ ครอบครัว และติดตามสามี
 • วีซ่าไปต่างประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จีน อินเดีย พม่า เวียดนาม ลาว และอื่นๆ ประเภท ท่องเที่ยว และธุรกิจ
 • ทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงประเภท เลิกกิจการ และอื่นๆ
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่างด้าว และสำนักงานผู้แทน รวมทั้งการจดทะเบียน และต่ออายุ ใบอนุญาต BOI และ โรงงานอุตสาหกรรม
 • แต่งงานกับชาวต่างชาติ
 • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์
 • แรงงาน และประกันสังคม
 • ภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นงานสรรภากร
 • การแปลเอกสาร และการรับรองเอกสาร จากสถานกงศุล กระทรวงต่างประเทศ
 • ขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ เช่น ร้านอาหาร จัดหาแรงงาน
 • และบริการประเภทอื่น